ทำเรื่อง โอนคอนโด ให้เป็นเรื่องง่าย ต้องรู้จักขั้นตอนและรายการเอกสาร

การจะเป็นเจ้าของคอนโดในแต่ละครั้งนั้น คุณต้องเจอขั้นตอนการรับโอนคอนโด
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ไม่ว่าเราซื้อคอนโดมือหนึ่งจากโครงการโดยตรง
หรือซื้อคอนโดมือสองต่อจากคนอื่น ล้วนต้องมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้นคือการ
โอนคอนโด คือการเปลี่ยนเจ้าของจากผู้ถือครองเดิมมาให้ผู้ซื้อล่าสุด
เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ซื้อห้ามพลาด และควรศึกษาให้ดีเพราะขั้นตอนนี้จะมีทั้งเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียม
มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และเป็นขั้นตอนที่เป็นทางกฎหมายต้องมีหนังสือหรือ
ลายลักษณ์อักษรในการโอนกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนว่าผู้ซื้อได้มาอย่างถูกต้อง จะยุ่งยากขนาดไหนเรามาดูกันเลย

ขั้นตอนการ โอนคอนโด

1.เตรียมเงินให้พร้อม

ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ยังเหลืออยู่และจะต้องชำระค่าอื่นๆ ก่อน
ซึ่งคำนวณจากยอดส่วนที่เหลือจากการผ่อนเงินดาวน์คอนโดที่จ่ายไปก่อนหน้าแล้วประมาณ 10% ของราคาคอนโดนั่นเอง
โดยผู้ซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายค่าโอนคอนโดส่วนนี้เป็นเงินสด หรือจะกู้ธนาคารเพื่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ได้
ชำระให้ทางโครงการ ให้ครบทุกยอดก่อนรับโอนคอนโด

2.เอกสารการรับ โอนคอนโด

หากซื้อคอนโดจากทางโครงการ หรือซื้อคอนโดมือสองผ่านนายหน้า เจ้าหน้าที่ของทางโครงการหรือนายหน้า
จะเตรียมเอกสารให้ลูกค้า แต่หากเป็นการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเจ้าของคอนโดรายเดิมโดยไม่ผ่านนายหน้า
สามารถจัดเตรียมเอกสารโอนคอนโดตามนี้ได้เลย

กรณีผู้ซื้อชาวไทย

กรณีโสด

–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( หากเปลี่ยนชื่อ ต้องมีสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ )

 • สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน

กรณีสมรส ทั้งแบบจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน

–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของตนเองและคู่สมรส ( หากเปลี่ยนชื่อ ต้องมีสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ )

 • สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส

กรณีผู้ซื้อชาวต่างชาติ

กรณีโสด

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์
 • กรณีที่ชาวต่างชาติมีบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในไทยและมีสกุลเงินเป็นบาท
  ผู้ซื้อชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานการขอใบรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารนั้น ๆ ด้วย

กรณีสมรส

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ทั้งของตนเองและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • กรณีหย่าร้างแล้วก็ต้องแนบสำเนาใบหย่า
 • หนังสือรับรองการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์
 • กรณีที่ชาวต่างชาติมีบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในไทยและมีสกุลเงินเป็นบาท
  ผู้ซื้อชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานการขอใบรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารนั้น ๆ ด้วย
 1. ค่าธรรมเนียมการโอน ณ กรมที่ดิน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการซื้อขายคอนโด นั้นมีอยู่หลายรายการ หากผู้ซื้อหลายคนมองข้ามไป
อาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกำหนดอาจโดนผู้ขายหลอกได้

– ค่าธรรมเนียมการโอนคอนโด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ คิดเป็น 2% ของราคาประเมินขายคอนโด
แบ่งจ่ายคนละ 1% บางครั้งผู้ขายอาจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนผู้ซื้อแล้วแต่จะตกลงกัน

– ค่าจดจำนอง คิดเป็น 1% ของมูลค่าที่จำนองหรือยอดเงินกู้ทั้งหมด กรณีที่กู้ขอสินเชื่อธนาคาร ค่าใช้ส่วนนี้ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ

– ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดเป็น 3.3% ในกรณีขายคอนโดมือสองที่ผู้ขายเป็นเจ้าของเดิมถือครองไม่เกิน 5 ปี
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ขายต้องเป็นคนรับผิดชอบ

– ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อขาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ขายต้องเป็นคนรับผิดชอบ

– ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ขาย จะเป็นคนออกเงินตรงนี้
เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ของผู้ขาย

4.โอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน

ผู้ซื้อผู้ขายนัดหมายวันเวลาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่โครงการคอนโดตั้งอยู่
สามารถมอบอำนาจก็ได้ โดยผู้ซื้อจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลัง

 1. ตรวจสอบเอกสารและเก็บหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด

เอกสารที่จะได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์มีดังนี้

 • โฉนด หรือใบแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด (อช.2)
 • หนังสือสัญญาซื้อขาย
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอน
 • หนังสือสัญญาจำนองเป็นประกัน (ขอสินเชื่อกับธนาคาร)
 • ใบเสร็จค่าจดจำนอง (ขอสินเชื่อกับธนาคาร)

การโอนกรรมสิทธิ์คอนโด จะเห็นได้ว่าสำคัญมาก ๆ หากก้าวพลาดไปก้าวเดียวอาจมีปัญหาบานปลาย
เพราะเรื่องของกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องที่มีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง หรือ หากยังมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาเราได้เลย

ทำเรื่อง โอนคอนโด ให้เป็นเรื่องง่าย ต้องรู้จักขั้นตอนและรายการเอกสาร

______________________________________________________________

บริษัทเอเจ้นท์คอนโดสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น “Shinyu Residence”
สนใจคอนโดราคาพิเศษ และบริการแบบ One Stop Service
Sell and Rent Condo in Bangkok
– เจ้าของรางวัล Thailand Best Real Estate Agencies จาก Dot Property Awards
– ได้รับการรับรองการเป็น International Property Specialist และ Realtor
– ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345