Job Purpose

ช่วยเหลือ Support ทีมขายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่วางไว้  จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ระหว่างลูกค้าและโครงการ

Key Responsibilities

 • ช่วย Support งานฝ่ายขายให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับ โครงการ, ทีมขาย, ลูกค้า, หน่วยงานราชการ, พาร์ทเนอร์ท ต่าง ๆ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น
 • วางแผนการทำงาน ติดตาม ตรวจสอบ ทำ Report
 • เก็บบันทึกข้อมูล Data Base ของลูกค้า โครงการ หรือที่เกี่ยวกับงาน
 • จัดเตรียมเอกสารหลังการขาย เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงขั้นตอนต่างๆให้กับลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารสัญญาต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ไม่ระบุเพศ
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่ระบุคณะ)
 • สามารถใช้งานโปรมแกรม Computer พื้นฐานได้ (MS. Office ฯลฯ)
 • มีความรับผิดชอบ พร้อมทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงานและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากสื่อสารภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ทำงาน     บริษัท ชินยู กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 8 อาคาร ทีวัน ชั้น 12 (ยูนิต 1-2) ชั้น 12

ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำงาน        9.30 น. – 18.30 น. (วันจันทร์ – วันเสาร์) หยุดทุกวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน

เงินเดือน           ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ   

 • Incentive (ตามโครงสร้างบริษัท)
 • Bonus (ตามโครงสร้างบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ตรวจร่างกายประจำปี (ตามนโยบายของบริษัท)
 • Provident Fund (ตามนโยบายของบริษัท)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • วันหยุดประจำปี , วันหยุดลากิต 3 วัน และ วันหยุดลาป่วย ตามกฎหมายกำหนด
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้นที่ 6 วัน
 • อบรมเพิ่มเติมความรู้ตามความรับผิดชอบและหน้าที่
 • ท่องเที่ยวกับบริษัท (ตามนโยบายของบริษัท)
 • สวัสดิการอื่นๆ (ตามนโยบายของบริษัท)