เช็คมาตราการล่าสุด ต่างชาติพักอาศัยในไทย มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ต่างชาติพักอาศัยในไทย
ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (long-term stay) ถือเป็นความคืบหน้าอีกก้าวหนึ่ง
ที่จะสามารถดึงชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย หลังจากมีข่าวเรื่องการวางแผน
จะเปิดช่องคนต่างชาติซื้อบ้าน-คอนโดได้ง่ายขึ้น รวมถึงปล่อยเช่าระยะยาวได้นานขึ้น
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างรายได้ การลงทุน และเพิ่มโอกาสการจ้างงานภายในประเทศ

โดยมุ่งเน้นใน 4 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

 1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง
 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

โดยได้มีมาตราการที่เอื้อให้ชาวต่างชาติกลุ่มนี้อยู่ 2 มาตรการ คือ
1. การออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long-term resident visa)
กำหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับกลุ่มของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งจะได้ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักอาศัยระยะยาว
และวีซ่าประเภท Smart visa ทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
หากอยู่ในประเทศเกิน 90 วัน

 1. การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน
  การบริหารจัดการการทำงานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำงานให้นายจ้าง
  ทั้งที่อยูในและนอกราชอาณาจักรได้ การยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดให้การจ้างคนต่างด้าว 1 คน
  ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน การยกเว้นภาษีประเภทต่าง ๆ
  และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร

โดยสิทธิประโยชน์ที่ต่างชาติ 4 กลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากทั้ง 2 มาตราการ มีดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ วีซ่าผู้พำนักระยะยาวใหม่ (LTR visa) อายุ 10 ปี
  รวมถึงผู้ติดตามหรือคู่สมรสและบุตร
 2. ยกเว้นไม่ต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน
 3. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศ
 4. สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาดำเนินการภายใน 90 วัน
และให้รายงานความคืบหน้าของผลการพิจารณาผ่าน สศช. เพื่อนำเสนอให้ ครม. ทราบต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้แก้ไขเงื่อนไขในการที่ชาวต่างชาติจะเป็นเจ้าของคอนโดหรือ ต่างชาติพักอาศัยในไทย
ในไทยอีกด้วย โดยจะเป็นการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าประเทศไทย
ส่วนผลจากการประชุมจะเป็นอย่างไร จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ไปดูกันเลยค่ะ

 1. การถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดในอัตราส่วนมากกว่า 49% ของเนื้อที่โครงการ
  โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เสนอให้คงสิทธิคอนโดชาวต่างชาติตาม พ.ร.บ.อาคารชุด ฉบับที่ 4
  ในอัตราส่วน 49% ตามเดิม เนื่องจากปัจจุบันการใช้โควตา 49% ในโครงการคอนโดยังไม่เต็ม
  มีคอนโดคงเหลือที่ต่างชาติสามารถถือครองได้
 2. การขยายระยะเวลาในการให้สิทธิชาวต่างชาติเช่าจากเดิม 30 ปี เป็น 50 ปี
  ไม่สามารถดำเนินการผ่าน พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 ได้
  เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการเช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
 3. การให้สิทธิชาวต่างชาติในการถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่
  กรมที่ดินจะพิจารณาการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมในส่วนประเภทการลงทุน จำนวนเงินลงทุน
  และระยะเวลาการดำรงทุน โดยให้เป็นไปตามกรอบของมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

โดยกระบวนการตรวจพิจารณาร่างหลังจากที่ ครม. มีมติอนุมัติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
และจะมีระยะเวลาเสนอ ครม. หลังมีนาคม 2565

นี่เป็นผลมติจากการประชุม ครม. ครั้งล่าสุดเท่านั้น หากในภายหน้า มีการเปลี่ยนแปลง
หรืออัปเดตอย่างไร ทางทีมชินยูจะรีบนำมาบอกกล่าวให้มุกคนได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะ

เช็คมาตราการล่าสุด ต่างชาติพักอาศัยในไทย มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

______________________________________________________________

บริษัทเอเจ้นท์คอนโดสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น “Shinyu Residence”
สนใจคอนโดราคาพิเศษ และบริการแบบ One Stop Service
Sell and Rent Condo in Bangkok
– เจ้าของรางวัล Thailand Best Real Estate Agencies จาก Dot Property Awards
– ได้รับการรับรองการเป็น International Property Specialist และ Realtor
– ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แห่งประเทศไทย

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345