ข่าวอสังหาฯประจำสัปดาห์
✅ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
1. จัดตั้งหน่วยงานบริการเพื่อสนับสนุนและเชิญชวนให้ต่างชาติ
ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นผู้พำนักระยะยาว
2. พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดวีซ่าประเภทผู้พำนัก
ระยะยาวใหม่ รวมทั้งข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
🏅ยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักอาศัยระยะยาวและวีซ่า
ประเภท Smart Visaทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่ในประเทศ
🏅 ให้ศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การถือครองที่ดิน
3. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาการบริหารจัดการ
การทำงานและอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าว โดยผู้ถือ
วีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวสามารถทำงานให้นายจ้าง
ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเภทไทยได้โดยอัตโนมัติ
4. มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)
พิจารณาให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวไม่อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน
เรื่อง การกำหนดให้การจ้างคนต่างด้าว 1 คน
ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน
5. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.)
พิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษี
ประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร
6. มอบหมายให้ สกท. พิจารณาการบริหารจัดการวีซ่า
ประเภทผู้พำนักระยะยาวและวีซ่าประเภทอื่น ๆ
ที่มีอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
7. มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการ
ภายใน 90 วัน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3nNFm8J
✅มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2564
เห็นชอบมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความมั่งคั่ง
4 กลุ่ม เข้ามาพักอาศัยระยะยาวในเมืองไทยเพื่อดึงกำลังซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าต่างชาติ ทั้งนี้เหล่ากูรูอสังหาฯ
ยังไม่ได้มีความเห็นในทางผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการ
ดังกล่าวว่าจะออกมาในทางบวก เนื่องจากยังต้องผ่านกระบวนการ
อีกหลายขั้นตอน และมองว่ามาตรการนี้อาจไม่สามารถเรียก
กำลังซื้อหลักของตลาดอสังหาฯในยุคโควิด
แต่จะเป็นเพียงมาตรการที่เข้ามาช่วยเสริมให้ตลาดไปต่อได้
✅ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)คาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565
ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมียอดขายที่ดีขึ้น
กว่าครึ่งแรกของปี 2564 ร้อยละ 17.4และคาดว่าจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 26.9 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565
ในขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 2565 จะเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 11.0 และขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 22.3 ในช่วงครึ่งหลัง
ปี 2565 โดยเป็นผลมาจากการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์
ที่ประเทศไทยสามารถกระจายวัคซีนได้ทั่วถึง
ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าปี 2564
และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3EyzwOE